Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru Najlepszy Horror House w Poznaniu - Dom z koszmaru

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa reguły rezerwacji lub zakupu przez użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) produktów (zwanymi dalej odpowiednio: „Voucher”, „Gra”) za pośrednictwem strony internetowej www.domzkoszmaru.pl należącej do Miłosz Szczepaniak Klucz Do Rozrywki (zwanym dalej: „Organizatorem”) a także reguły korzystania z Gry lub Voucherów przez Uczestników, również poprzez zakup usługi poza stroną internetową.

REZERWACJA

 1. Zanim Użytkownik dokona rezerwacji, zobowiązany jest on do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Niezależnie od powyższego dokonanie rezerwacji przez Użytkownika i/lub zakupu usługi jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią tego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 2. Użytkownik odpowiada zarówno za prawidłowość jak i zgodność danych osobowych podanych podczas rezerwacji. Organizator ma prawo odmówić dokonania rezerwacji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych.
 3.  Złożenie rezerwacji możliwe jest w zakładce rezerwacja pod adresem witryny internetowej Organizatora: www.domzkoszmaru.pl. Zrobienie rezerwacji następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
  3.a) wybór zarówno dnia jak i godziny;
  3.b) wskazanie ilości Uczestników, które mają wziąć udział w Grze,
  3.c) podanie danych osobowych Rezerwującego (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu rezerwującego),
  3.d) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i złożenie oświadczenia o akceptacji jego warunków,
  3.e) dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisk Rezerwuj,
 4. Użytkownik składający rezerwację otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie e-maila, który zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji.
 5.  Organizator nie jest w żaden sposób zobowiązany, aby przyjmować rezerwację Uczestnika.
 6. Użytkownik musi stawić się u Organizatora minimum 10 minut przed planowanym rozpoczęciem Gry. W przypadku nie przybycia we wskazanym czasie, grę mogą podjąć inni chętni uczestnicy.
 7.  Rezerwacji należy dokonań minimum na 2 godziny przed planowanym czasem Gry.
 8.  Rezerwacja jest możliwa także bezpośrednio u organizatora (lub telefonicznie) na co najmniej 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Gry – pod warunkiem jednak, że termin ten nie jest zarezerwowany dla innych ludzi.
 9.  W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie 24 h przed planowanym terminem Gry, Uczestnik ma prawo przełożenia rezerwacji na inny termin. W wypadku późniejszego powiadomienia o rezygnacji z rezerwacji, Uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych środków (jeśli rezerwacja została wcześniej opłacona).
 10.  W wypadku chęci zmiany ustaleń co do liczby Uczestników Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zaistniałych zmianach najpóźniej na 2 godziny przed zarezerwowanym terminem Gry osobiście lub telefonicznie na numer: 792491818. W innym wypadku Gra odbędzie się na warunkach ustalonych wcześniej.
 11.  Uczestnik dokonujący rezerwacji ma obowiązek poinformować innych Uczestników Gry o postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 12.  Dokonując rezerwacji Uczestnik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Administratorem danych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika umieszczone w bazie danych Organizatora są przetwarzane wyłącznie na jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 13. Organizator w uzasadnionych przypadkach lub ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawa do odwołania senasu lub przesunięcia go na godzinę późniejszą.

VOUCHERY

 1. Voucher uprawnia do Gry z uwzględnieniem ilości osób, jaka jest na nim jednoznacznie określona.
 2. Nie ma możliwości zmiany daty ważności na Voucherze.
 3.  Vouchery można zakupić poprzez wysłanie zapytania na adres milek.szczepaniak@gmail.com. Koszt Vouchera to 25 zł/ osobę.
 4.  Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 12 miesięcy od jego zakupu.
 5. Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny termin i wpisać kod z Vouchera w odpowiednim miejscu podczas dokonywania rezerwacji

UCZESTNICTWO W GRZE

 1. Czasu Gry nie można dokładnie określić, ale zakłada się że Gra potrwa od 20 do 30 minut.
 2. W Grze może brać udział od 2 do 6 Uczestników.
 3. Uczestnik przystępuje do Gry wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia, iż udział w grze jest bezpieczny ale nie odpowiada za skutki przestraszenia Uczestników.
 4.  W Grze mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Pod warunkiem wyrażenia pisemnej, uprzedniej zgody na udział małoletniego Uczestnika w Grze przez jego opiekuna prawnego lub rodzica, w grze mogą brać udział osoby młodsze.
 5.  Płatność musi zostać dokonana po Grze gotówką, ważnym voucherem lub poprzez przedłożenie potwierdzenia dokonania przelewu na rachunek bankowy Organizatora.
 6.  Uczestnik może zakończyć grę poprzez wypowiedzenie ustalonego hasła ratunkowego, które jest podawane przed rozpoczęciem Gry przez Organizatora.
 7. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych za rozgrywkę w przypadku rezygnacji przez uczestnika/uczestników z dalszego udziału w grze.
 8.  Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabronione jest wnoszenie do pomieszczeń Organizatora jakichkolwiek niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów łatwopalnych. Obowiązuje całkowity zakaz popychania, wywracania oraz naruszania prywatnej przestrzeni pozostałych Uczestników. W pomieszczeniach, w których ma miejsce Gra obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania zapalniczek, zapałek, spożywania alkoholu i/lub innych używek.
 9.  Uczestnik jest zobowiązany wziąć pod uwagę swój stan zdrowia i w razie wątpliwości poinformować Organizatora. Gra nie jest przeznaczona w szczególności dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, , ksenofobię, arachnofobię, nyktofobię, duszności, choroby serca bądź inne schorzenia i fobie, na przebieg których udział w Grze mógłby mieć negatywny wpływ
 10. Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek środków odurzających.
 11.  Organizator ma prawo odmówić Uczestnikom udziału w Grze w jakimkolwiek momencie bez obowiązku zwrotu pieniędzy, w szczególności w przypadku gdy:
  a. Organizator ma podejrzenie, że Uczestnicy znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  b. Organizator ma podejrzenie co do złego stanu zdrowia Uczestników,
  c. Uczestnicy przybędą na miejsce Gry po czasie podanym w rezerwacji,
  d. Uczestnicy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Uczestnicy biorą pod uwagę i wyrażają na to zgodę, że Gra odbywa się w zamkniętych, ciasnych, ciemnych pomieszczeniach, przy współudziale innych osób, za których działania lub zaniechania Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 13.  Wyposażenie pomieszczeń, w których odbywa się Gra, stanowi własność Organizatora. W związku z tym Uczestnik zobowiązany jest do jego wykorzystywania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a w przypadku jego zniszczenia zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody lub wypłacenie Organizatorowi ekwiwalentu pieniężnego.
 14.  Uczestnicy zobowiązani są pozostawić wszystkie urządzenia elektroniczne, biżuterię, kluczę oraz inne drobne przedmioty do depozytu przed rozpoczęciem Gry. Za uszkodzone rzeczy niepozostawione w depozycie organizator nie ponosi odpowiedzialności
 15.  Uczestnicy nie mają prawa rejestrować przebiegu gry za pomocą fotografii, nagrań wideo czy nagrań dźwiękowych.
 16.  W wypadku naruszenia – w całości lub w części – postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Organizatorowi lub jakiemukolwiek innemu Uczestnikowi.
 17.  W grze biorą udział aktorzy, którym Uczestnicy nie powinni przeszkadzać w żaden sposób. Obowiązuje zakaz nawiązywania kontaktu fizycznego, rozmowy, zabierania rekwizytów, rzucania przedmiotami oraz wykonywania jakichkolwiek czynności mogących skutkować uszkodzeniem ciała aktorów lub innych Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia odzieży podczas rozgrywki.